Výsadba v areáli spoločnosti TWD Banská Bystrica

Nová prevádzka spoločnosti TWD v priemyselnom parku Šalková, Banská Bystrica si vyžadovala komplexný prístup v úprave okolia novovybudovanej stavby.

Po dôkladnej analýze potrieb klienta sme pristúpili ku komplexnému návrhu výsadby a úprav v areáli firmy. Návrh odkonzultovala a vytvorila naša externá spolupracovníčka Ing. Katarína Štrbová. Boli zohľadnené požiadavky zadávateľa na príjemné prostredie pre zamestnancov aj návštevníkov areálu. Uplatnili sa trvalkové výsadby z tráv a kvitnúcich bylín a na väčších plochách extenzívne trávovo-bylinné spoločentvo. Pri voľbe druhov sme uplatnili nenáročné druhy, bez požiadaviek na dodatočnú závlahu. Plot od prístupovej komunikácie bol doblnený líniovou výsadbou kríkov. V areáli je vysadených niekoľko solitérnych stromov.

Share